La coordinació de parentalitat es un “és un procés alternatiu de resolució de conflictes centrat en el/la nen/a, en el que un professional de la salut mental o de l’àmbit judicial amb formació i experiència en mediació assisteix a pares amb alta conflictivitat a implementar el seu pla de parentalitat. Així facilita la resolució de les seves disputes, educant als pares sobre les necessitats dels fills i, amb consentiment de les parts i/o del jutjat per prendre decisions, dins de l’abast de la sentència o contracte de designació del CP.” (l’Association of Families and Conciliation Courts en les directrius de CP 2005 )

La finalitat del coordinador de parentalitat es la se donar suport als progenitors a dur a terme el pla de parentalitat, així com ajudar-los a resoldre diferències, focalitzant en les necessitats dels seus fills/lles.

Les objectius específics del coordinador de parentalitat:

–       Millorar la comunicació parental: incrementar les habilitats, la gestió de les emocions i la gestió de problemes

–       Contribuir a la millora parental en l’atenció de les necessitats dels seus fills

–       Millorar les relacions paterno-filials i les dinàmiques familiars amb la família extensa

–       Mitigar les situacions d’estrès o disfuncionals dels fills sorgides arran de la situació de reajustament postseparació o divorci

–       Coordinar-se amb els serveis que intervenen aquestes famílies

–       Reduir el nombre d’incidències i de procediments judicials